Är du inte nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna synpunkt i första hand till oss på mottagningen. Du kan även vända dig till Region Skånes patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit du och dina anhöriga kan vända sig till. Om klagomålet är av en allvarlig karaktär vänder du dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).